Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

Stijl

Stijl

Op deze pagina:

Naar boven.

Introductie

Tot het geslacht Stijl behoorde onder andere de in zijn tijd zeer bekende Harlinger literator, historicus, medicus en politicus Dr. Simon Stijl (1731-1804). Een door Mr. O. Schutte samengestelde genealogie van het geslacht is opgenomen in De Nederlandsche Leeuw XCIV (1977), p. 293-298.

Naar Boven

Genealogie

I Jelle Annes van Makkum, trouwt 26-12-1628 voor het gerecht van Harlingen Trijntje Pieters van Harlingen

 1. Sijmon, volgt II.
 2. Anne Jelles Stijl, geboren 1633/'34, inwoner van Leeuwarden, † Leeuwarden 04-07-1705.
 3. Jetse Jelles Stijl, mr. zeilmaker (1681, 1682), koopman (1684-1696), burger (1674) en diaken Verenigde Doopsgezinde Gemeente (1673-1696) te Harlingen, testeerde in 1715, † vóór 27-5-1716, trouwt 6-12-1684 voor het gerecht van Harlingen Trijntje Jans. Zij komen reeds als echtelieden voor op de in 1665 opgemaakte lidmatenlijst van de Vlaamse Doopsgezinde gemeente.
 4. Sjoerd Jelles Stijl, geboren na 21-2-1639, † na 21-2-1664.

II. Sijmon Jelles Stijl, houtkoper en vaandrig der burgerij te Harlingen, † vóór 4-12-1665, trouwt 15-10-1653 voor het gerecht van Harlingen Geertie Bentes, vermeld als weduwe 4-12-1665, † 16-2-1674. (Zij was een zuster van Sydtske Bentes.)

 1. Foekje Sijmens Stijl, geboren Harlingen 1655/'56, Doopsgezind gedoopt 18-6-1681 te Harlingen, begraven 30-4-1728 te Harlingen, trouwt 14-3-1678 voor het gerecht van Harlingen met esge Lieuwes, geboren Harlingen 1656/'57, doopsgezind gedoopt in 1677 te Harlingen, koopman (1704) en leraar bij de Verenigde Doopsgezinde gemeente (vóór 1692) te Harlingen, † na 1706, zoon van Lieuwe Esges, grootschipper en Doetie Lieuwes, als weduwe diaken van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente.
  Hun kinderen komen wel met de naam Stijl voor:
  1. Simon Esges Stijl, trouwt 16-2-1709 voor het gerecht van Harlingen Fokeltie Lammerts Tromp.
  2. Gertie Esges, doopsgezind gedoopt 4-2-1713 te Harlingen, † Harlingen 1751.
  3. Doetje Esges, doopsgezind gedoopt 20-2-1723 te Harlingen, † Harlingen 1756.
  4. Marijke Esges, doopsgezind gedoopt 9-2-1726 te Harlingen, † Harlingen 1782, trouwt 6-10-1731 Jacob Simons Kuiper, doopsgezind gedoopt 30-1-1752 te Harlingen, † Harlingen 1779, zoon van Simon Jacobs Kuiper en Martjen Dirks (uit welk huwelijk het geslacht Kuiper (Nederland's Patriciaat 1960).
 2. Jelle, volgt II.
 3. Antje Sijmens Stijl, trouwt 3-5-1684 voor het gerecht van Harlingen met Evert Jansen Oosterbaan, doopsgezind gedoopt te Harlingen in 1697, † 25-2-1710, zoon van Jan Everts Oosterbaan en Aukje Wouters.

III. Jelle Sijmens Stijl, trouwt 1-9-1683 voor het gerecht van Harlingen Trijntie Doeckes

 1. Sijmon, volgt IV.
 2. Geertje Jelles Stijl, geboren Harlingen 18-7-1685, † Harlingen 18-3-1772, trouwt 1e 17-10-1714 voor het gerecht van Harlingen Dirck Harmens, trouwt 2e 30-12-1730 voor het gerecht van Harlingen Eelke Dirks Wildschut, geboren Harlingen 15-12-1686, doopsgezind gedoopt Harlingen 26-7-1710, burger en koopman aldaar, zoon van Dirck Cornelis Mock, burger en koopman te Harlingen, mr. glazenmaker en Eelkje Seerps en weduwenaar van Stijntje Everts Oosterbaan.
 3. Trijntje Jelles Stijl, trouwt 12-12-1713 voor het gerecht van Harlingen Dirk Gerrijts, van Leeuwarden, zoon van Gerrijt Jenties en Stijntie Dirks (gehuwd te Leeuwarden 23-3-1679).
  Uit dit huwelijk:
  1. Gerrijt Dirks Stijl, geboren september / oktober 1714, † Leeuwarden 11-1-1796, begraven Leeuwarden 15-1-1796.

IV. Sijmon Jelles Stijl, geboren te Harlingen, koopman (1706), † vóór 1722, trouwt 21-4-1706 voor het gerecht van Harlingen Geertje Selis (Zeeles), geboren Leeuwarden, † vóór 1743, dochter van Seelis Clases.

 1. Antie Simons Stijl, geboren Harlingen 1706/'07, doopsgezind gedoopt Harlingen 24-1-1761, † 23-8-1788 (aangegeven 28-8-1788), trouwt 8-5-1728 voor het gerecht van Harlingen Gijsbert Wildschut, zoon van Seerp Dirks Wildschut, burger en koopman te Harlingen en Aaltje Gijsberts Bakker.
 2. Jelle volgt Va
 3. Selis (Selij) Simons Stijl, vermeld als koopman te Harlingen tot 1748, † 1776.
 4. Ds. Lieve (Livius Simonides) Stijl, geboren 1711/'12, student te Franeker (13-6-1729), Remonstrants predikant te Dokkum (1736-1778), † Dokkum 27-11-1781, trouwt 1e 30-6-1746 voor het gerecht van Amsterdam Anna Graafman, geboren Amsterdam 1700/'01, dochter van Jan Graafman, zijdewerker, en Marie Schaepharder; trouwt 2e 20-11-1771 voor het gerecht van Dokkum Dirkje Crans, gedoopt (gereformeerd) 19-3-1748 te Dokkum, † Dokkum 23-10-1802, dochter van Klaas Krans Justusz. zilversmid te Dokkum (1738-'64) en Dieuwke Heixan en weduwe van Jacob Visscher, vroesman te Dokkum (1764-'67).
 5. Sijmon, volgt Vb.

Va Jelle Sijmons Stijl, geboren Harlingen 1709, koopman en bontreder te Harlingen, † Harlingen 4-2-1776, trouwt 1e 20-5-1730 Harlingen Epke (Elbrecht) Hylkes Hanekuik, geboren Harlingen 21-9-1705, † Harlingen 11-3-1731, dochter van Hylke Johannes Hanekuik, koopman te Harlingen en Hinke Philippus, trouwt 2e 30-11-1755 voor het gerecht van Harlingen Cunira (Knierke) Talma, geboren Harlingen november 1722, doopsgezind gedoopt Harlingen 3-7-1745, † Harlingen 17-12-1765, dochter van Wijtse Talma en Grietje Everts Oosterbaan en weduwe van Jan Folkert van der Plaats
Uit het eerste huwelijk:

 1. Dr. Simon Stijl, geboren Harlingen 25-2-1731, † Harlingen 31-5-1804, student te Franeker (9-7-1731), med. student te Leiden (28-10-1749), med. cand. te Franeker (1752), med. dr. aldaar 30-5-1754, geneesheer te Harlingen, representant van Friesland naar de Eerste nationale vergadering 1795-1796, afgevaardigde van Sneek naar de Tweede nationale vergadering 25-4 tot 27-5-1796 en lid van de grondwetscomissie, schrijver en toneeldichter.

Vb Sijmon Sijmons Stijl, geboren Harlingen 1713, † Harlingen 18-4-1794, bontreder, later koopman in vis te Harlingen, trouwt 17-10-1745 voor het gerecht van Harlingen Grietje Hannema.

 1. Geertruid Stijl, geboren Harlingen 13-1-1747, † Harlingen 15-11-1748.
 2. Elisabeth Stijl, geboren Harlingen 24-5-1749, doopsgezind gedoopt Harlingen 30-6-1775, † Harlingen 3-7-1823; trouwt 31-5-1773 (ondertrouw voor het gerecht 21-5) te Harlingen Sijbrand Goukes Hingst.
 3. Aafke Stijl, waarschijnlijk jong overleden.
 4. Simon Stijl, geboren Harlingen 9-2-1757, † Santo Domingo 17-10-1792, trouwt 28-8-1780 voor het gerecht van Harlingen Anna (Antje) Jetzes Boomsma, geboren Harlingen 19-6-1753, doopsgezind gedoopt Harlingen 24-1-1777, † Harlingen 13-10-1812, dochter van Jetze Jelles Boomsma en Aegje Bouwes Kuiper.
 5. Ds. Joannes Stijl, geboren Harlingen november / december 1759, † Harlingen 15-6-1802, student te Franeker (22-5-1777), student Doopsgezind seminarium te Amsterdam 18-12-1780, prop. 8-9-1785, doopsgezind predikant te Emmerik (1786) en Makkum (1788-1792).

Naar boven.

Aantekeningen genealogie

I,1 Anne Jellis Stijl wordt door Schutte als burger van Leeuwarden genoemd. Hij komt evenwel niet voor in de Burgerboeken van die stad en we moeten dan ook aannemen dat hij slechts inwoner van die stad was. Zijn overlijdensdatum kan vastgesteld worden op 04-07-1705 (Historisch Centrum Leeuwarden, ORA-F95).

II. Jarich Jacobs, geboren te Nes Ameland, als oom medecurator over de kinderen van Simon Jelles Stijl en Geertje Bentes, was getrouwd Sytske Bentes. (Attestatie afgegeven in mei 1643 door het gerecht van Harlingen, bevestiging huwelijk van 27 maart 1643, voor het gerecht van Ameland.)